Policydeklaration: Hälsa, säkerhet och miljö

1.1 Components Division förpliktigar sig att uppnå de högsta normerna avseende hälsa, säkerhet och miljö (HSE). Detta åtagande omfattar alla våra anställda samt övriga som påverkas av koncernens verksamhet, inklusive tillfälligt anställda, entreprenörer, kunder, leverantörer, besökare, omgivande grannar och miljön.

1.2 Vi anser att en stark HSE-kultur är resultatet av sund ledning och informerade, engagerade medarbetare. Vi strävar därför efter att uppnå vårt mål på noll incidenter genom aktivt deltagande av alla våra medarbetare och synligt ledarskap från vår ledningsgrupp.

1.3 Vi kommer årligen att fastställa våra HSE-mål och ha planer på plats som är utformade för att vidmakthålla och förbättra förvaltningen och prestandan när det gäller hälsa, säkerhet och miljö. HSE-projekt och HSE-initiativ ska prioriteras minst lika högt som andra drifts-, tillverknings- och kvalitetsrelaterade projekt och, där tillämpligt, införlivas i den affärsstrategiska planeringen och årliga budgetprocessen.

1.4 Component Divisions verkställande direktör är ansvarig för att säkerställa att vi har tillräckliga HSE-rutiner för alla våra anläggningar. I detta ansvar ingår att säkerställa att tillräckligt med tid och resurser görs tillgängligt för att strategin, policyåtagandena och andra HSE-program ska kunna levereras.

1.5 Detta dokument anger de policyer och rutiner som Essentra har infört för att följa lagstiftningen kring hälsa, säkerhet och miljö i de länder där Essentra bedriver verksamhet

We make it Safer.

Essentra Components -

ARBETSHÄLSA OCH ARBETARSKYDD, POLICY-FÖRKLARING

Arbetarskyddslagen från 1974, ålägger arbetsgivare såväl som anställda lagstadgade åtaganden. För att kunna leva upp till dessa åtaganden har ett administreringssystem för hälsa och säkerhet organiserats tillsammans med Essentra plc. vilket främjar fortlöpande förbättringar av hälsa och säkerhet, riskreducering och kontroll. Det är företagets policy att säkerställa att detta administreringssystem och ansvaret för hälsa och säkerhet tilldelas medarbetare, samt accepteras och uppfylls på alla nivåer i företaget.

Företaget säkerställer att alla praktiska steg tas för att skydda hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda, besökare och leverantörer i alla anläggningar och verksamheter under företagets kontroll.

Företaget tillser att anställda ges den information, utbildning och handledning som är nödvändig för att säkerställa hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för all personal.

Det är varje anställds plikt att vidta rimliga åtgärder för sin egen hälsa och säkerhet och för andra som kan påverkas av deras handlingar eller underlåtanden.

Det är viktigt att alla inom företaget bidrar till att göra arbetsområden och arbetssätt så säkra som möjligt och där så är nödvändigt, samarbeta med företaget för att göra det möjligt att uppfylla aktuella och gällande rättsliga skyldigheter.

Företaget åtar sig att samråda med anställda angående hälso-, säkerhets- och välbefinnandefrågor och att genom att stödja anställdas engagemang aktivt stimulera de anställda från samtliga områden inom företaget att etablera säkerhetskommittéer och delta i regelbundna säkerhetsgenomgångar. Detta ska uppmuntras i alla anläggningar och verksamheter under företagets kontroll.

Företaget ska tillhandahålla information för anställda och aktieägare angående anställdas hälsa och säkerhet och denna information ska regelbundet ses över och diskuteras på alla nivåer i företaget.

Policy-förklaringen, organisationen och alla arrangemang ska från tid till annan ses över och vid behov uppdateras. VD är ytterst ansvarig för att säkerställa att denna policy upprättas, införs och ses över inom Moss-företagen.