Användningsvillkor för Essentras webbplatsDenna webbplats ägs och drivs av, eller på uppdrag av, Essentra plc (hädanefter "vi", "oss" och "vår" beroende på sammanhang). Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer 05444653 och vårt huvudkontor finns på adressen Avebury House, 201-249 Avebury Boulevard, Milton Keynes, Buckinghamshire MK9 1AU. Vårt momsregistreringsnummer är GB 243 2909 68.

Din användning av den här webbplatsen är underkastad följande villkor och bestämmelser ("användningsvillkoren") som du måste godkänna för att kunna använda webbplatsen. Läs användningsvillkoren noggrant och tillförsäkra dig om att du förstår innebörden innan du börjar använda webbplatsen. Vi kan när som helst ändra dessa användningsvillkor. Eventuella ändringar kommer att börja gälla från och med det datum då de publicerades på vår webbplats och du bör kontrollera webbsidan med användningsvillkoren regelbundet för eventuella uppdateringar.

Rätt till innehållet

Upphovsrätt, varumärken, varumärkesnamn och andra rättigheter i material på denna webbplats ägs av oss eller ingår i tillståndet från ägaren av dessa rättigheter. Vi förbehåller oss alla sådana rättigheter som vi äger.

I den händelse du skulle förvärva rättigheter i eller till webbplatsen samtycker du till att överlåta dessa till oss på en världsomspännande basis, samt att villkorslöst och oåterkalleligt avstå från all ideell rätt i webbplatsen som du eventuellt har förvärvat.

Du får enbart ladda ned, spara och skriva ut utdrag från webbplatsen för personligt bruk. Du får inte publicera, överföra eller distribuera på nytt, och inte heller ändra, publicera, baklängesutveckla eller skapa avledda arbeten av, allt eller delar av materialet på webbplatsen, eller använda webbplatsen för kommersiella syften utan vårt skriftliga förhandsgodkännande.

Du får inte använda informationen eller annat material på webbplatsen på annat sätt än för dess avsedda syfte att ge en bakgrundsbeskrivning och allmän information om oss och våra produkter.

Användningsvillkor

Du får endast använda den här webbplatsen för lagliga ändamål. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som innebär ett brott mot gällande lokala, nationella eller internationella lagar eller bestämmelser, eller som är olagligt eller bedrägligt på något som helst sätt.

Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet införa virus eller annat skadligt innehåll som är fientligt eller medför skada på tekniken. Du får inte obehörigen försöka få tillträde till vår webbplats, webbplatsens server eller någon serverdator eller databas som är ansluten till vår webbplats.

Du får inte bifoga en länk till vår webbplats eller visa innehållet på vår webbplats inramat eller på annat sätt omgärdat av material som inte framställts av oss utan vårt uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande.

Information, tillgänglighet och användning

Samtidigt som vår målsättning är att säkerställa att innehållet på den här webbplatsen är korrekt och fullständig, tillhandahålls allt material på denna webbplats i informationssyfte och ingenting annat, och vi råder dig att kontrollera att informationen är korrekt innan du förlitar dig på den. Vi har inte för avsikt att, och friskriver oss särskilt från alla skyldigheter att, uppdatera eller rätta någon information på denna webbplats och du bör inte bedöma sådan information som korrekt eller aktuell med undantag av dagen då den publicerades.

På den här webbplatsen kan du komma att bli erbjuden automatiska länkar till andra webbplatser. Vi accepterar inte något ansvar för något innehåll på någon webbplats som är länkad till den här webbplatsen och du bär läsa de villkor som gäller på alla de webbplatser som du besöker innan du använder dem.

Vi kan komma att ändra, tillfälligt stänga av eller permanent ta bort den här webbplatsen utan föregående meddelande. Fel på, avbrott och fördröjningar av tjänsterna kan inträffa när som helst. Därför tillhandahålls denna webbplats "i befintligt skick" utan några som helst garantier. Vi tar inte ansvar för felaktigheter eller utelämnade uppgifter i informationen, avbrott i tillgängligheten eller skada på ditt datorsystem eller annan förlust av data som är ett resultat av nedladdning av material från denna webbplats. Vi tar inte ansvar för indirekta skador eller följdskador, vinstförlust eller annan särskild skada som på annat sätt uppstår på grund av eller i samband med användningen av webbplatsen.

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa, men kan inte garantera, att webbplatsen inte innehåller datorvirus, maskar, trojanska hästar eller annat skadligt innehåll, eller att din användning av webbplatsen inte kommer att skada din dator. Du bör se till att ha lämplig utrustning, säkerhetsrutiner och virusskydd installerade på din dator innan du använder webbplatsen.

Åtkomst till den här webbplatsen och informationen på denna utgör inte något erbjudande eller inbjudan att teckna, eller på annat sätt skaffa eller förfoga över aktier eller andra värdepapper i Essentra plc. Tidigare resultat ger inte någon vägledning om framtida resultat, och personer som överväger ovanstående bör först rådgöra med en oberoende ekonomisk rådgivare eller annan lämplig rådgivande källa.

Köp av varor eller tjänster

Om du köper varor eller tjänster från någon av de webbplatser som du nått genom att följa en länk från denna webbplats bör du läsa villkoren på den webbplatsen innan du genomför ett köp där.

Vår affärsverksamhet inbegriper tillverkning och distribution av materiel för produktion av cigaretter och andra tobaksprodukter. Vi ägnar oss inte åt tillverkning av cigaretter eller andra tobaksprodukter och ingenting på denna webbplats är ämnat att på något sätt marknadsföra, göra reklam för eller annonsera tobaksprodukter i någon jurisdiktion.

Vissa begränsningar eller förbud kan vara tillämpliga i vissa jurisdiktioner i fråga om köp, återförsäljning eller distribution av våra varor eller tjänster. Det är inte möjligt för oss att kontrollera gällande lagar i alla jurisdiktioner där våra kunder befinner sig, och vi tar inte på oss något ansvar för förluster, förpliktelser eller skulder som våra kunder (eller deras kunder) kan åsamkas med anledning av köp, mottagande av eller användning av någon av våra varor och tjänster. Vi råder dig att se över tillämpliga lagar i din jurisdiktion.

Släppet, publiceringen eller distributionen av dokument på den här webbplatsen i andra jurisdiktioner än Storbritannien kan komma att begränsas i lag. Personer i en annan jurisdiktion än Storbritannien, där sådana dokument släpps, publiceras eller distribueras eller på annat sätt görs tillgänglig för allmänheten bör därför underrätta sig om och se till att uppfylla alla eventuella restriktioner.

Begränsning av ansvar

Vi undantar samtliga utfästelser, garantier eller andra villkor och bestämmelser (även underförstådda genom förordning, sedvanerätt eller på annat sätt) som inte uttryckligt anges i dessa användningsvillkor så långt lagen tillåter.

Vi tar inte ansvar för (1) ekonomisk förlust eller skada (inklusive förlust av vinst, inkomst, affärer, avtal, affärsvärden eller annan ekonomisk förlust), (2) särskild skada, indirekt skada eller följdskada eller förlust, oavsett orsak, som uppstått på grund av eller i samband med användning av webbplatsen eller (3) all förlust eller skada som är resultat av aktiviteter orsakade av tredje part, vars webbplatser är tillgängliga via en länk från vår webbplats.

Ingenting i dessa användningsvillkor är avsett att, eller ska ha verkan att, begränsa eller utesluta någon skyldighet som vi kan ha gentemot annan part, vilket inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag. Vi varken utesluter eller begränsar vårt ansvar vid dödsfall eller personskada till följd av vår eller något av våra ombuds försumlighet eller bedrägeri i anslutning till denna webbplats.

Allmänt

Om vi, vid något tillfälle, inte skulle begära av dig att iaktta någon del av dessa användningsvillkor, innebär det inte att vi inte kan komma att kräva att du uppfyller dessa villkor i framtiden.

Om någon del av användningsvillkoren ogillas eller bedöms vara utan verkan av en domstol eller annat behörigt organ ska detta inte påverka resterande användningsvillkor.

Vi kan komma att överlåta, överföra eller lägga ut någon av våra rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor på underentreprenad till tredje part. Du har bara rätt att överlåta eller lägga ut någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor på underentreprenad till tredje part med vårt skriftliga godkännande.

Dessa användningsvillkor regleras enligt brittisk lag och alla tvister som uppkommer på grund av, eller i samband med, dessa villkor ska underställas den brittiska domstolens icke-exklusiva domsrätt.

Om du har frågor eller kommentarer om dessa användningsvillkor eller vår webbplats får du gärna höra av dig till oss. Skicka dina e-brev till: [email protected], eller skriv till oss på den ovan angivna adressen (företagets undersekreterare tillhanda): +44 (0) 1908 359100.